19 August
2023

Havenpark
Amsterdam

Terms & conditions

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst / toegangsbewijzen

Artikel 3 Verbod doorverkoop e.d.

Artikel 4 Overige verplichtingen van de Bezoeker

Artikel 5 Rechten van STRAF_WERK

Artikel 6 Overmacht

Artikel 7 Aansprakelijkheid STRAF_WERK

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy Policy

Article 1. General

Article 2 Conclusion of the agreement / tickets

 

Article 3 Prohibition on sale, etc.

 

Article 4 Other liabilities Visitor

 

Article 5 Rights of STRAF_WERK

 

Article 6 Force

 

Article 7 Liability STRAF_WERK

 

Article 8 Applicable law and disputes

Only parties will first appeal to the courts after they settle the utmost to solve a dispute by mutual agreement.